Normy ochrana dýchania

Európska Smernica: Povinnosti koncového užívateľa

89/391: Identifikovať a vyhodnotiť riziká, vykonať preventívne a ochranné merania, informovať a vyškoliť pracovníkov.
2004/37: Riziká spojené s pôsobením karcinogénnych alebo mutagénnych látok pri práci, identifikácia nebezpečenstva, hraničné hodnoty, ochrana dýchacích ciest.
89/656: Vybrať a použiť vhodný a kompatibilný OOPP výrobok, informovať a vyškoliť pracovníkov, skontrolovať a pripadne nahradiť OOPP výrobok v prípade potreby.

EN136: Celotvárové masky

Obsahuje laboratórne skúšky a praktické prevádzkové skúšky, ktorými sa kontroluje, či masky spĺňajú požiadavky na odolnosť voči teplote a nárazom, na nehorľavosť, odolnosť proti tepelnému žiareniu, ťahu a odolnosť voči čistiacim a dezinfekčným prostriedkom. Okrem toho sa vizuálne kontroluje prítomnosť označenia a informácii a návodu od výrobcu.

EN140: Polomasky

Obsahuje laboratórne skúšky a praktické pracovné skúšky, ktorými sa kontroluje, či masky spĺňajú požiadavky na odolnosť proti nárazom, proti čistiacim a dezinfekčným prostriedkom, proti teplote, na nehorľavosť a požiadavky na dýchací odpor.

EN14387: Plynové filtre a kombinovane filtre

Obsahuje laboratórne skúšky, ktorými sa kontroluje, či filtre spĺňajú požiadavky na odolnosť proti nárazom, voči teplote, vlhkému a koróznemu ovzdušiu a požiadavky na mechanickú odolnosť a na dýchací odpor.

EN143: Filtre proti časticiam

Obsahuje laboratórne skúšky, ktorými sa kontroluje, či filtre spĺňajú požiadavky na odolnosť proti nárazom, voči teplote, vlhkému a koróznemu ovzdušiu a požiadavky na mechanickú odolnosť a na dýchací odpor.

EN149: Filtračné polomasky - respirátory

Obsahuje laboratórne skúšky, ktorými sa kontroluje, či masky spĺňajú požiadavky na odolnosť proti nárazom, voči čistiacim a dezinfekčným prostriedkom, voči teplote a požiadavky na nehorľavosť a na dýchací odpor.

EN405: Filtračné polomasky s ventilmi a protiplynovými filtrami alebo kombinovanými filtrami

Špecifikuje laboratórne skúšky, ktorými sa kontroluje, či masky spĺňajú požiadavky na odolnosť pri manipulácii, proti opotrebovaniu a proti nárazom, požiadavky na nehorľavosť a na dýchací odpor.

EN148-1: Pripevnenie filtra

Tato norma je špecifická pre štandardne pripevnenie filtrov na celotvárové masky.

NIOSH (US National Institute for Occupational Safety) 42 CFR Part84

Tvárové filtračné komponenty, niekoľko ochranných urovní (zoznam nie je úplný):
N95: Filtruje minimálne 95 % čiastočiek (neolejových) nachádzajúcich sa vo vzduchu.
N99: Filtruje minimálne 99 % čiastočiek (neolejových) nachádzajúcich sa vo vzduchu.