Normy ochrana rúk

EN420
EN ISO 21420: Všeobecné požiadavky

Referenčná norma, ktorá sa používa v kombinácii s inou normou definujúcou požiadavky na výkon ochrannej pomôcky.

 • Spĺňať požiadavku neškodnosti (pH, úroveň chrómu VI, atď)
 • Byť v súlade s veľkostnou tabuľkou (viď obrázok)
 • Spĺňať požiadavku obratnosti
 • Spĺňať požiadavky na označovanie, informácie a návody na použitie

EN511: Ochrana proti chladu

Norma EN511 špecifikuje požiadavky a skúšobné metódy pre rukavice určené pre prácu v chladnom prostredí do teploty -30 °C (voliteľne až do -50 °C ), kedy chlad je prenášaný konvenčne alebo kontaktne. Chlad môže byť spôsobený klimatickými podmienkami alebo môže pochádzať z priemyselnej činnosti. Pri výbere rukavíc chrániacich pred chladom je potrebne brať viacero parametrov, ako napríklad teplota okolia, zdravie osoby, doba expozície, úroveň činnosti...

EN407: Ochrana proti teplu a ohňu

Norma EN407 ustanovuje skúšobné metódy a všeobecne požiadavky na funkčnosť pri vysokých teplotách a na označenie rukavíc určených k ochrane rúk pred teplom alebo pred ohňom. Platí pre všetky rukavice, ktoré musia chrániť ruky pred teplom alebo pred plameňmi vyskytujúcimi sa v jednej alebo v niekoľkých z nasledujúcich foriem: požiar, kontaktne teplo, konvenčne teplo, vyžarovane teplo, malý rozstrek roztaveného kovu alebo veľký rozstrek roztaveného kovu.

EN12477: Ochrana pre zváračov

Požiadavky a skúšobné metódy pre rukavice používané pri ručnom zváraní kovov, rezaní a podobných pracovných činnostiach. Zváračské rukavice sa delia do dvoch skupín: rukavice typu B určené pre prácu, kde je potreba zachovať veľkú citlivosť (napr. zváranie TIG) a rukavice typu A pre ostatné zváračské postupy.

EN ISO 374-1: Proti nebezpečenstvám mikroorganizmov a chemickým rizikám

Norma EN ISO 374-1 špecifikuje požiadavky týkajúce sa ochranných rukavíc, ktoré slúžia na ochranu užívateľa pred nebezpečnými chemickými látkami.
Prienik (testovane podľa normy EN374-2): Difúzia vzduchu a vody za účelom overenia tesnosti cez pory, švy, mikro trhliny alebo iné nedostatky rukavíc.
Poškodenie (testovane podľa normy EN374-4): Určenie fyzickej odolnosti materiálov proti poškodeniu po dlhodobom kontakte s nebezpečnými chemickými látkami.
Prienik molekúl (testovane podľa normy EN374-3 alebo EN16523): Proces, ktorým chemická látka preniká cez materiál ochranných rukavíc na molekulárnej úrovni pri kontinuálnom kontakte.

Verzia EN ISO normy EN374-1, zaviesť pojem 3 typov ochrany proti prieniku molekúl chemických látok:

 • Typ A: Rukavice sa považujú za odolne proti chemickým látkam, ak získajú výkonnostný index pri prieniku molekúl minimálne 2 pre 6 skúšaných chemických látok vybraných zo zoznamu nasledujúcich chemických látok uvedených v norme
 • Typ B: Rukavice sa považujú za odolné proti chemickým látkam, ak získajú výkonnostný index pri prieniku molekúl minimálne 2 pre 3 skúšané chemické látky vybrané zo zoznamu nasledujúcich chemických látok uvedených v norme
 • Typ C: Rukavice sa považujú za odolné proti chemickým látkam, ak získajú výkonnostný index pri prieniku molekúl minimálne 1 pre 1 skúšanú chemickú látku vybranú zo zoznamu nasledujúcich chemických látok uvedených v norme

EN ISO 374-5: Proti nebezpečenstvu mikroorganizmov

Norma EN ISO 374-5 špecifikuje požiadavky a testovacie metódy pri ochranných rukaviciach určených na ochranu užívateľa pred mikroorganizmami (plesne a baktérie, poprípade vírus).
Prienik plesní a baktérií (testovane podľa normy EN374-2): test, pri ktorom sa overuje nepriepustnosť vody a vzduchu.
Prienik vírusov (testovane podľa metódy B normy ISO 16604): proces, ktorý určuje odolnosť proti prieniku patogénov prenášaných krvou ‒ testovacia metóda využívajúca baktériograf Phi-X174.

EN388
ISO 23 388: Ochrana proti mechanickým rizikám

Norma EN388 platí pre posudzovanie fyzikálnej a mechanickej odolnosti proti oderu, prerezaniu, prepichnutiu a roztrhnutiu u všetkých typov ochranných rukavíc. Verzia normy 2016 používa nové doplnkové výkonnostné úrovne.

EN388 6.2.: Nízke až stredné riziko porezania. Kotúčová čepeľ, na ktorú sa aplikuje konštantná sila 5 N, sa posúva spredu dozadu až dovtedy, kým neprereže vzorku. Meria sa počet vykonaných cyklov a danému počtu sa priradí príslušná úroveň.

EN ISO 13997: pre materiály, ktoré otupujú čepeľ počas testu EN388 6.2 a/alebo sú obzvlášť odolné, vysoké riziko porezania ( zvýšené riziko porezania). Čepeľ vykoná pohyb po dĺžke 200 mm o sile 2 N. Test sa vykonáva opakovane pri rôznej intenzite, kým nepríde k prerezaniu vzorky. Následne sa pridelí úroveň zodpovedajúca sile potrebnej na prerezanie vzorky. Metoda je vhodná pre pracoviska s vysokým rizikom prerezania.

ANSI ISEA (US American National Standards Institute) 105 Klasifikácia a špecifikácia ochrany rúk . Odolnosť proti prerezaniu . Hmotnosť rovnej čepele potrebná na prerezanie vzorky pri pohybe po dĺžke 20 mm.

Kompatibilita materiálov s potravinami podlieha:

Nariadeniu (ES) č. 1935/2004 Európskeho parlamentu a Rady z 27. októbra 2004 o materiáloch určených na styk s potravinami.
Materiály a predmety musia byť vyrobené v súlade s dobrými výrobnými praktikami, aby sa za optimálnych a predvídateľných podmienok používania do potravín neuvoľňovali ich zložky v takom množstve, ktoré:

 • by mohlo byť škodlivé pre zdravie
 • by mohlo spôsobiť neakceptovateľnú zmenu zloženia potravín alebo pozmeniť organoleptické vlastnosti potravín

Kontakt plastových materiálov s potravinami definuje nariadenie (EU) č. 10/2011 a príslušné nariadenia.
Materiály z PVC/vinylu alebo aj z latex/nitrilu (ak neexistuje miestna legislatíva) priamo podliehajú týmto nariadeniam.
Definujú:

 • Pozitívne zoznamy povolených zložiek
 • Kritériá týkajúce sa čistoty, ktoré sa aplikujú pre niektoré z týchto zložiek
 • Špecifické migračne limity niektorých zložiek v potravinách
 • Zvyškové maximálne množstva istých zložiek materiálov
 • Celkový migračný limit v potravinách
 • Hraničné množstvo kovov v materiáloch a v plastových predmetoch

Príloha III nariadenia (EU) 10/2011 uvádza zoznam stimulantov, ktoré sa majú použiť pri testovaní migrácie zložiek plastových materiálov a predmetov, ktoré prichádzajú do styku s potravinami:

 • Potraviny na baze vody (pH > 4,5): stimulant A, B a C
 • Kyslé potraviny (pH ≤ 4,5): stimulant B
 • Potraviny na baze alkoholu (≤ 20 %): stimulant C
 • Potraviny na baze alkoholu (> 20 %): stimulant D1
 • Mastné potraviny: stimulant D1 a D2
 • Potraviny s obsahom voľných tukov na povrchu: stimulant D2
 • Suché potraviny: stimulant E

Jednorazové rukavice

Norma EN455 definuje kvalitatívne požiadavky týkajúce sa jednorázových zdravotníckych rukavíc.
1 ‒ Detekcia dier: Test tesnosti vzduchom
2 ‒ Fyzické vlastnosti: Overenie súladu veľkosti, hrúbky a pevnosti rukavíc.
3 ‒ Biologické hodnotenie: Overenie súladu materiálov.