Normy ochrana zraku

Ochranné pomôcky pre ochranu zraku poskytujú ochranu pred rozprašovanými alebo rozstrekovanými časticami, kvapalinami alebo prachom a pred výparmi z chemických látok a žiarením.

EN166: Platí pre všetky druhy individuálnej ochrany zraku proti nebezpečenstvu poškodenia zraku, s výnimkou jadrového žiarenia, rôntgenového žiarenia, laserového žiarenia a infračerveného žiarenia, emitovaných z nízko tepelných zdrojov. Nevzťahuje sa na prostriedky na ochranu oči, pre ktoré existujú samostatné normy (anti-laserová ochrana zraku, slnečné okuliare všeobecne atď.).

EN175: Špecifikácia požiadaviek na bezpečnosť prostriedkov na ochranu zraku a tvare pri zváraní a podobných procesoch (rámy/držiaky filtrov).

EN169: Špecifikácie ochranných faktorov a požiadaviek týkajúcich sa faktora filtrov určených na ochranu operátorov pri zváraní a príslušných technikách. Špecifikácia požiadaviek týkajúcich sa zváracích filtrov s dvojitým ochranným faktorom.

EN170: Špecifikácie ochranných faktorov a požiadaviek týkajúcich sa faktora ochranných filtrov voči ultrafialovému žiareniu.

EN172: Špecifikácie ochranných faktorov a požiadaviek týkajúcich sa faktora ochranných filtrov voči slnečnému žiareniu (priemyselné použitie).

EN379: Špecifikácie požiadaviek pre filtre na automatické zváranie, teda zváracie štíty s automatickou zmenou prenosového faktora. Tieto štíty sú určené na ochranu operátora počas zvárania a pridružených techník.

EN1731: Špecifikácie materiálov, koncepcie, účinnosti a skúšobných metód pre pomôcky na ochranu oči a tváre mriežkovaného typu určené na priemyselné použitie.

ANSI (US American National Standards Institute) Z87.1-2003: Špecifikácie týkajúce sa všeobecných a minimálnych požiadaviek, skúšobných metód, výberu, používania a údržby pomôcok na ochranu zraku a tváre.