Normy pracovné oblečenie

Protichemické ochranné odevy

EN14126: Ochranné oblečenie proti infekčným činiteľom

Táto norma špecifikuje požiadavky a skúšobné metódy týkajúce sa opätovne použiteľného ochranného oblečenia určeného na špeciálny účel, ktoré poskytuje ochranu proti infekčným činiteľom. Písmeno B, ktoré sa priraďuje k normám, ktoré sa týkajú ochranného oblečenia proti chemickým látkam, sa pridáva za typ oblečenia. Príklady: TYP 6-B / TYP 5-B / TYP 4-B / TYP 3-B.

EN13034: Ochranné oblečenie typ 6 proti kvapalným chemikáliám

Požiadavky na protichemické ochranné odevy s obmedzeným použitím na ochranu proti kvapalným chemickým látkam (ochranne prostriedky typu 6) vrátane odevov pre ochranu časti tela (typ PB [6]). Norma ustanovuje minimálne požiadavky na protichemické ochranné odevy pre obmedzené alebo pre opakované použitie. Protichemické ochranné odevy s obmedzeným použitím sú určené pre použitie v prípade potenciálneho vystavenia ľahkému rozstreku kvapalných aerosolov alebo rozstreku malého objemu pri nízkom tlaku, u ktorých sa nevyžaduje kompletná zábrana proti prieniku kvapaliny (na molekulárnej úrovni).

EN13982-1: Ochranný odev typ 5 proti pevným časticiam

Požiadavky na protichemické ochranné odevy pre ochranu celého tela proti poletujúcim pevným časticiam (ochranný odev typu 5). Norma ustanovuje minimálne požiadavky na protichemické ochranné odevy odolné proti prieniku pevných častíc rozptýlených vo vzduchu (typ 5). Tento odev chráni celé telo vrátane trupu, rúk a nôh ako napríklad jednodielne alebo dvojdielne kombinézy, s kapucňou alebo tvárovým štítom alebo bez nich, s ochranou pre dolné časti nôh (obuv) alebo bez nej.

EN14605: Ochranný odev typ 4 proti kvapalným typ 3 chemikáliám

Požiadavky na protichemické ochranné odevy so spojmi nepriepustnými kvapalinám (typ 3) alebo voči rozstreku (typ 4) vrátane odevov, ktoré poskytujú ochranu iba
časti tela (typy PB [3] a PB [4]). Norma ustanovuje minimálne požiadavky na tieto typy protichemických ochranných odevov pre obmedzene alebo opakovane použitie:

  • Odev chrániaci celé telo, s nepriepustnými spojmi voči kvapalinám medzi jednotlivými časťami odevu (typ 3, odev nepriepustný voči kvapalinám)
  • Odev chrániaci celé telo, s nepriepustnými spojmi voči rozstreku medzi jednotlivými časťami odevu (typ 4, odev nepriepustný voči rozstreku)

Poznámka: Tieto normy niesli povodne označenie EN1512 (typ 4) a EN1511 (typ 3).

Ochranný odev proti teplu

EN 11611: Pre zváranie A1 trieda 2 a podobné technológie

Norma ustanovuje požiadavky na ochranne odevy pre zváračov a pracovníkov podobných odvetvi s porovnateľnými rizikami. Účelom tohto druhu ochranného odevu je chrániť užívateľa pri rozstreku roztaveného kovu, pri krátkodobom kontakte s plameňom a pred UV žiarením. Odev je určený k používaniu v podmienkach teploty okolia počas 8 hodín. Trieda1 Ochrana pred nižším rizikom pri zváraní a nízkemu rozstreku a nízkym sálavým teplom . Trieda 2 Ochrana pred vyšším rizikom pri zváraní a vyššiemu rozstreku a vyšším sálavým teplom.

EN11612

Pracovné oblečenie certifikované EN ISO 11612 chráni nositeľa pred teplom a ohňom. Norma EN ISO 11612 opisuje oblečenie, ktoré sa vyrába v materiáli určenom na ochranu tela používateľa pred teplom a / alebo požiarom. S výnimkou certifikovaných EN ISO 11612 kapucní výrobky, ktoré ponúkajú ochranu hlavy, rúk a pod. nezodpovedajú tejto norme. Pre tieto exponované oblasti odporúčame použiť dodatočnú ochranu. Certifikovaný bezpečnostný odev EN ISO 11612 je vhodný pre priemyselných pracovníkov, elektrikárov atď. Táto certifikácia nahrádza predchádzajúcu normu EN 531.

EN14116: Ochrana proti teplu a plameňu

Norma ustanovuje požiadavky na jednoduché a viaczložkové materiály používané na ochranných odevoch pri obmedzenom šírení plameňa. Jednoduché a viaczložkové materiály s obmedzeným šírením plameňa sú určené pre výrobu ochranných odevov so zníženým rizikom vzplanutia a k obmedzeniu všetkých s tým spojených nebezpečenstiev. Sú vhodné pre ochranu pri náhodnom styku s malými vzplanutými plameňmi, v podmienkach, kde nie je žiadne výrazne tepelné riziko.

Technické ochranné odevy

EN ISO 13688: Všeobecné podmienky

Referenčná norma, ktorá sa nepoužíva samostatne, ale iba v spojení s ďalšou normou obsahujúcou požiadavky na ochranné vlastnosti. Norma ustanovuje všeobecné požiadavky na ergonómiu, neškodnosť, označovanie veľkostí, trvanlivosť, starnutie, kompatibilitu a značenie ochranných odevov a na informácie, ktoré je výrobca povinný poskytnúť k ochranným odevom.

EN1149-5: Ochranný odev s rozptylom elektrostatického náboja

Táto európska norma špecifikuje požiadavky týkajúce sa materiálov a návrhu ochranných odevov s rozptylom elektrostatických nábojov používaných ako doplnok uzemnenia za účelom zamedzenia zápalných výbojov. UPOZORNENIE: Tieto požiadavky môžu byť nedostatočne v horľavom prostredí obohatenom kyslíkom. Táto norma sa neuplatňuje pri ochrane pred napätím siete. Často sa vyžaduje kontrola nežiaducej statickej elektrickej energie na osobách. Elektrostaticky potenciál môže mať vážne následky u nabitých osôb, pretože môže byť dostatočne vysoký, aby spôsobil iskrenie nebezpečných výbojov. Po zhodnotení rizík môže dôjsť k situácii, že ochranný odev s rozptylom elektrostatických nábojov nie je dostatočný. Vhodnejšie je používanie odevov certifikovaných v súlade s normou EN1149-5.
Smernica ATEX 1999/92/ES vo svojej prílohe II-A-2.3 žiada, aby pracovnici používali pracovný odev zložený z materiálov, ktoré nespôsobujú elektrostatické výboje, ktoré by sa mohli vznietiť vo výbušnom prostredí. Elektrostatický potenciál môže mať vážne následky na materiál citlivý na elektrické výboje. V dôsledku toho sa často používa antistatický odev, napríklad v prevádzkach na výrobu elektroniky, pri montáži polovodičov. Používa sa aj v prevádzkach s kontrolovaným prostredím, ako sú lakovne automobilov, aby sa predišlo emisii čiastočiek, ktoré by sa mohli usadiť na farbe karosérie. Antistatický charakter je možne dosiahnuť spracovaním obmedzujúcim tvorbu nábojov alebo pridaním uhlíkových alebo kovových vodičov. Osoby používajúce ochranný odev s rozptylom elektrostatických nábojov musia byť bezpodmienečne uzemnene odporom menším ako 10⁸ Ω, napríklad používaním vhodnej pracovnej obuvi, ako je bezpečnostnej obuvi uvedenej v norme EN ISO 20345 alebo akýmkoľvek iným vhodným spôsobom.

EN381: Ochrana pre užívateľov ručných reťazových píl

Norma špecifikuje požiadavky na posudzovanie odolnosti ochranných odevov určených pre prácu s ručnými reťazovými pílami. Je rozdelená do niekoľkých častí:

  • EN381-5 špecifikuje požiadavky na ochranu dolných končatín
  • EN381-7 špecifikuje požiadavky na ochranne rukavice
  • EN381-9 špecifikuje požiadavky na ochranne návleky na nohy
  • EN381-11 špecifikuje požiadavky na chrániče horných častí tela
  • Skúšky na prerezanie sa robia pri 4 rýchlostiach reťaze

Ochranná zóna ochrany dolných končatín sa označuje tromi písmenami - A, B a C, ktoré vyjadrujú veľkosť plochy pokrytej materiálom odolným proti prerezaniu (typ A, typ B alebo typ C).

EN1073-2: Ochranné odevy proti rádioaktívnej kontaminácií

Táto norma špecifikuje požiadavky a skúšobné metódy týkajúce sa nevetraného ochranného odevu proti rádioaktívnej kontaminácii vo forme čiastočiek. Cieľom tohto typu odevu je chrániť telo, horné a dolné končatiny užívateľa, ale môže sa dopĺňať príslušenstvom, ktoré chráni iné časti tela užívateľa (napríklad čižmy, rukavice, ochranný dýchací pristroj - APR). Odevy sú rozdelené podľa nominálneho ochranného faktora (pomer medzi koncentráciou skúšobných čiastočiek vo vzduchu prostredia a koncentráciou skúšobných čiastočiek vo vnútri odevu), určeného v porovnaní s celkovým únikom smerom do vnútra (pomer medzi koncentráciou skúšobných čiastočiek vo vnútri odevu a vo vnútri skúšobnej komory).

EN ISO 20471

Tato norma špecifikuje požiadavky na ochranný odev, ktorý ma vizuálne signalizovať prítomnosť užívateľa tak, aby bol dobre identifikovateľný a viditeľný pri nebezpečných situáciách, a to za všetkých svetelných podmienok počas dňa a v noci pri osvetlení reflektormi automobilu. Rozlišujú sa tri triedy reflexných odevov s vysokou viditeľnosťou. Každá trieda musí mať minimálnu určenú plochu materiálu so zvýšenou viditeľnosťou, ktorá je súčasťou odevu. Čim vyššia trieda, tým vyššia viditeľnosť odevu.
Trieda viditeľnosti (1 až 3)

EN13356: Príslušenstvo vizuálnej signalizácie pre neprofesionálne účely

Táto norma špecifikuje požiadavky týkajúce sa optickej výkonnosti pre príslušenstvo, ktoré budú používať, pripevňovať alebo prenášať osoby a ktoré je určené na neprofesionálne účely. Príslušenstvo vizuálnej signalizácie, ktoré je v súlade s touto normou, je určené na vizuálnu signalizáciu prítomnosti užívateľa, keď je osvetlene svetlami vozidiel na neosvetlených vozovkách. Tato norma sa nevzťahuje na odevy.

Ochranné odevy proti nepriaznivému počasiu

EN342: Ochranné odevy proti chladu

Norma špecifikuje požiadavky a skúšobné metódy pre ochranné odevy proti chladu, pri teplotách nižších ako -5 °C (pracovnici v chladiarňach a v prostredí extrémneho chladu).

Rozlišujeme dva typy odevov:
Odev pokrývajúci časť tela: výrobky chrániace len časť tela, napr. bunda skapucňou, blúza, kabát.
Celé odevy: výrobky chrániace celé telo (trup + dolné končatiny), napr. kombinézy alebo bunda s nohavicami.
X (spodná bielizeň B/C/R): / cler odevu
X: trieda priepustnosti vzduchu, AP
X: trieda odolnosti proti prieniku vody, WP (voliteľne)

EN14058: Ochranné odevy proti chladnému prostrediu

Norma špecifikuje požiadavky a skúšobné metódy na ochranné odevne časti (vesty, blúzy, bundy, nohavice) určené pre prácu v podmienkach chladného prostredia. Tieto výrobky slúžia ako ochrana tela pri nízkych teplotách (-5 °C a viac) a môžu sa používať pre vonkajšie prace, napr. v stavebníctve alebo pre práce v interiéri, napr. v potravinárskom priemysle. Tieto výrobky nie sú vždy nevyhnutné z vodotesných alebo nepriedušných materiálov. Podľa európskych noriem sú tieto požiadavky voliteľné.

EN343: Ochranné odevy proti dažďu

Norma špecifikuje požiadavky a skúšobné metódy pre materiály a švy odevov slúžiacich na ochranu proti nepriaznivému počasiu (napríklad proti zrážkam vo forme dažďa alebo snehu), hmle a pozemnej vlhkosti.

EN14404: Ochrana kolien

Táto európska norma spresňuje požiadavky a skúšobné metódy ochranných pomôcok na kolená určených pre pracovníkov, ktorí musia pri práci kľačať. Tato norma sa nevzťahuje na ochranne pomôcky na kolená, ktoré patria medzi zdravotnícke pomôcky, ani na kolenačky určené na šport.