Ako fungujú respirátory?

V čase ohrozenia verejného zdravia, ako sú požiare, vysoká miera znečistenia ovzdušia, epidémie prenášané vzdušnou cestou atď, máme možnosť použiť respirátory, ktoré pomôžu znížiť riziko nebezpečenstva voči prenosu vzduchom prenášaných častí. Na ochranu dýchacích ciest sa odporúčajú používať respirátory, ktoré sú schválené štátnymi orgánmi ako sú respirátory N95, FFP2 alebo ekvivalentné. Pri správnom používaní môžu respirátory znížiť riziko nákazy a zvýšiť ochranu voči prachu, peľu, znečistenému vonkajšiemu ovzdušiu, jemným prachovým časticiam v ovzduší a tuhým časticiam PM2,5 výparom a plynom, ktoré sú voľne rozptýlené v ovzduší vrátane neviditeľných častíc. Respirátory obsahujú filtračný materiál a sú prispôsobené k tvári, aby vzduch prešiel iba cez filtračnú jednotku a nie cez okraje respirátora. Bežnou voľbou sú jednorazové filtračné tvárové respirátory, označované aj ako respirátory časticové.

Bez ohľadu na to, ako dobre respirátor prilieha k tvári a ako efektívne je filtračné médium, mali by užívatelia u všetkých respirátorov očakávať úniky. Žiadny respirátor nezaručí sto percentnú ochranu.

V ďalšom texte sa dozviete, ako respirátory fungujú a odpovede na často kladené otázky, ktoré Vám pomôžu objasniť nasledujúce témy:

 • Respirátory verzus masky
 • Typy respirátorov
 • Ako respirátory fungujú
 • Kto môže respirátory používať
 • Ako respirátory používať?
 • Pohodlie
 • Estetika

Dôležité je poznamenať, že v prípade akejkoľvek zdravotnej núdze by mali byť dodržané pokyny od všetkých príslušných úradov pre ochranu zdravia Svetovej zdravotníckej organizácie Word Health Organisation – WHO alebo vášho miestneho zdravotného úradu a tento príspevok tieto pokyny nenahrádza.

Respirátory verzus masky

Na čo dávať pozor pri výbere respirátorov v prípade kritického znečistenia - ohrozenia verejného zdravia?

 • Treba skontrolovať, či produkt, ktorý sa chystáme používať, je certifikovaný ako respirátor ako napríklad N95 , FFP2 alebo KN95. Certifikované respirátory obsahujú filtračný materiál schopný zachytiť častice z ovzdušia, vrátane i tých častíc, ktoré nie sú voľným okom viditeľné
 • Je potrebné vybrať také respirátory, ktoré sú účinné a poskytujú dobré utesnenie medzi okrajmi respirátora a tvárou. Ak je utesnenie narušené, úroveň ochrany je taktiež narušená a kontaminanty môžu preniknúť cez akékoľvek medzery a obísť filtračné médium

Lekárske a chirurgické gázové masky, tvárové masky alebo necertifikované „prachové“ masky obvykle nie sú vyrobené z vhodných filtračných materiálov a nemusia byť koncipované tak, aby presne sadli na tvár a dobre tesnili. Nemusia tak poskytovať očakávanú ochranu dýchacích ciest.

Pozor, niektoré necertifikované masky sú veľmi podobné certifikovaným respirátorom. Pred zakúpením je dôležité dôkladne prečítať informácie nachádzajúce sa na obale.

Aký je rozdiel medzi certifikovaným respirátorom a chirurgickou maskou?

Respirátory sú určené na ochranu pred vdychovaním nebezpečných látok alebo prachových častíc rozptýlených v ovzduší. Primárnym účelom chirurgických masiek je zabrániť šíreniu biologických častíc napríklad baktérií a vírusov a zabraňujú tak šíreniu choroby do okolia. Chirurgické masky teda nemusia presne tesniť na tvári, sú však navrhnuté tak, aby boli odolné voči striekajúcej krvi a ostatným telesným tekutinám. Niektoré schválené respirátory sú koncipované tak, aby mali vlastnosti ako respirátor a aj ako chirurgická maska. Tieto výrobky sa nazývajú lekárske respirátory.

Potrebujete lekársky respirátor?

Lekárske respirátory sú odolné voči telesným tekutinám a sú určené na nosenie zdravotníckymi pracovníkmi počas chirurgického zákroku, pri ktorom môže dôjsť k prepichnutiu ciev, čo má za následok silný prúd krvi.

Neočakáva sa, že široká verejnosť bude vystavená vysokotlakovému prúdu infekčných kvapalín. Vzduchom prenášané vírusy a baktérie prítomné v aerosóle prenášané kašľom a kýchnutím sú účinne zachytené filtrom v certifikovaných filtračných lícnych respirátoroch.

Aký je rozdiel medzi schválenými respirátormi v rôznych krajinách N95 verzus FFP2 verzus KN95?

Regulačné normy určujúce fyzické a výkonnostné vlastnosti respirátorov môžu byť odlišné v konkrétnej krajine alebo regióne, a tak sa pravidlá získania certifikátu rôznia.

Väčšina regulačných noriem pre FFR má identické alebo podobné testovacie metódy a triedy respirátorov. Najčastejšie používaná charakteristika triedy respirátorov je účinnosť filtrácie, to znamená schopnosť respirátorov filtrovať konkrétnu časticu v kontrolovanom laboratórnom teste. Kvôli podobnostiam v štandardných požiadavkách majú nasledujúce triedy respirátorov z rôznych krajín a regiónov približne 94-95% filtračnej účinnosti. Sú koncipované tak, aby vytvorili tesnenie na tvári a môžu byt považované za funkčne podobné pre väčšinu použitia proti neolejovým vzduchom prenášaným časticiam.

 • Austrália/Nový Zéland – P2
 • Brazília – FFP2
 • Čína – KN95, KP95
 • Európa – FFP2
 • Japonsko – DS2, DL2
 • India – BIS P2
 • Kórea - 1.trieda
 • NIOSH v USA – N95, R95, P95

Upozorňujeme, že v niektorých krajinách existujú rôzne výkonnostné normy respirátorov pre profesionálne použitie a respirátory pre verejné použitie.

Ako respirátory fungujú

Môžu respirátory chrániť pred veľmi malými časticami, ako sú tuhé častice PM 2,5, dym, sadze, vírusy a baktérie?

Certifikovaný FFP je jedným zo spôsobov, ako znížiť riziko vystavenia sa uvedeným malým časticiam. Ďalej odporúčame nezdržiavať sa v blízkosti zdroja nebezpečenstva, vyhýbať sa chorým ľuďom a zdržiavať sa vnútri a mimo znečisteného ovzdušia a nespoliehať sa len na respirátor.

Môže chirurgická maska, tkanina z mikrovlákna alebo mokrá vreckovka chrániť pred malými časticami?

Chirurgické, zákrokové alebo lekárske tvárové masky sú koncipované tak, aby zabránili prenosu slín a hlienu používateľa na pacienta alebo na lekárske vybavenie. Pokiaľ nie sú certifikované ako respirátory, pravdepodobne neposkytnú žiadnu ochranu dýchaniu.

Látky z mikrovlákien, šatky a mokré vreckovky neboli vyrobené ani testované, aby pomohli odfiltrovať malé častice, a preto by sa nemali používať.

Môže byť respirátorom s ventilom účinný?

Účelom výdychového ventilu respirátora je znížiť odpor dýchania počas výdychu. Nemá vplyv na schopnosť respirátora poskytnúť ochranu dýchacích ciest. Ventil je navrhnutý tak, aby sa počas výdychu otvoril a aby umožnil vydychovanému vzduchu prejsť respirátorom a potom sa počas inhalácie tesne uzavrel, takže vdychovaný vzduch ventilom do respirátora neprejde.

Hoci ventil nemení schopnosť respirátora znížiť expozíciu bio aerosolom používateľa, neodporúča sa, aby osoba, ktorá vykazuje príznaky choroby používala respirátor s ventilom, pretože vydychované častice môžu prejsť respirátorom cez ventil a šíriť sa do okolitého prostredia a ohroziť ostatné osoby.

Odstráni FFR pachy z požiaru, znečisteného ovzdušia atď.?

Časticové FFR odfiltrujú častice ako sú prach, sadza, popol a tuhé častice PM2,5. Pachy nie sú častice považované za plyny alebo výpary. Niektoré FFR sú dispozícii s uhlíkovou vrstvou, ktorá poskytuje ochranu proti ľahkým pachom nazývaných tiež nepríjemné pachy. Pre vyššiu koncentráciu plynov a výparov alebo pre oblasti s nízkym obsahom kyslíka by mali byť použité odlišné typy respirátorov.

V takýchto prípadoch odporúčame obrátiť sa na miestny zdravotný úrad alebo na odborníka, pretože takéto situácie môžu byť veľmi nebezpečné.

Znamená 95% účinnosť, že 5% častíc prejde filtrom?

Všetky respirátory sú koncipované tak, aby pomáhali znižovať a nie eliminovať vystavenie sa vzduchom prenášaným časticiam. Napríklad FFR s hodnotením N95 majú pri testovaní podľa kritérií NIOSH proti neolejovitým časticiam filtračnú účinnosť aspoň 95%. Častice použité na testovanie filtrácie sú v rozsahu veľkosti, ktoré sú považované za najviac prenikajúce. Preto testovacie metódy zabezpečujú, že filtračné média môžu filtrovať častice všetkých veľkostí s účinnosťou najmenej 95%.

Je dôležité si uvedomiť, že účinnosť filtra sama o sebe neurčuje celkové znižovanie vzduchom prenosných rizík. Pre účinnosť existujú dve kľúčové faktory: doba nasadenia a doba nosenia.

Kto môže respirátory používať?

Môžu respirátory používať starší dospelí alebo ľudia so zhoršeným zdravotným stavom?

Každý, kto uvažuje o nosení respirátoru a má obavy z existujúcich zdravotných obmedzení alebo zranení by sa mal pred požitím poradiť s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.

Môžu respirátory nosiť deti?

V mnohých štátoch nie sú respirátory v súčasnej dobe certifikačnými úradmi schválene pre použitie deťmi. Niektoré z respirátorov pre dospelých môžu vyhovovať veľkosťou aj deťom, malo by sa postupovať podľa návodu miestnych zdravotných úradov tykajúcich sa ochrany detí pri výstrahách.

Čo je treba zvážiť pri ochrane dýchania u detí?

Pokiaľ sa rodič rozhodne nasadiť respirátor deťom (napr. pokiaľ tak nariadia zdravotné úrady), musí si uvedomiť, že dobrovoľne vystavuje svoje dieťa nebezpečiu a musí vziať na vedomie nasledujúce:

 • Aby respirátor správne fungoval, musí dobre priliehať k tvári dieťaťa. Tvár dieťaťa môže byť veľmi malá na to, aby k nemu respirátor, ktorý je určený pre tvár dospelých, správne priliehal
 • Je možné, že niektoré deti nebudú dostatočne zrelé, aby dokázali respirátor správne používať
 • Nikdy nenasadzujte respirátor kojencom a batoľatám, existuje riziko udusenia
 • Všetky respirátory majú určité výkonnostné vlastnosti a požiadavky na použitie a je veľmi dôležité, aby si užívateľ prečítal všetky pokyny a porozumel im než respirátor niekomu poskytne
 • Je treba si uvedomiť, že nesprávne použitie respirátoru môže spôsobiť ochorenie alebo smrť

Bude filtračný tvárový respirátor fungovať, ak mi nesedí?

Možno. Pri správnom nosení môžu respirátory schválené štátnymi orgánmi, ako sú respirátory napríklad N95, FFP2 a podobne pomôcť znížiť počet vdýchnutých, vzduchom prenášaných častíc. Pokiaľ nebudete oficiálne preškolený alebo sa neurobí skúška, aby vám respirátor sadol nemusí vám respirátor poskytovať plnú ochranu. Štúdie ukázali, že ľudia môžu obmedziť nebezpečensto, pokiaľ vykonajú nasledovné:

 • Budú postupovať podľa pokynov k nasadeniu respirátoru v návode na použitie
 • Urobia kontrolu tesnenia (kontrolu, či respirátor sedí) v návode na použitie
 • Budú hladko oholení v miestach, kde sa respirátor dotýka tváre
 • Zaistia, aby sa medzi respirátor nedostal žiadny odev alebo šperky

Je dôležité mať na pamäti, že respirátor nemôže eliminovať vdýchnutie všetkých častíc zo vzduchu a nemôže vylúčiť možnosť ochorenia. Normy upravujúce školenia o respirátoroch pre priemysel a pre širokú verejnosť neboli stanovené. Aby vám respirátor pomohol znížiť počet častíc, ktoré vdýchneme, musíte si prečítať a dodržiavať návod na použitie, ktorý je súčasťou každého certifikovaného respirátoru.

Ako respirátory používať

Čo mám urobiť, aby som respirátor správne používal?

Než začneme respirátor používať v kontaminovanej oblasti, je dôležité prečítať si návod na používanie a vyskúšať si nasadenie respirátoru v čistom prostredí. Obráťte sa na výrobcu alebo zdravotné úrady, ktoré vám poradia ako respirátor správne nasadiť (napr. formou videa, info grafiky atď.).

Ako veľmi je dôležité, aby respirátor správne sedel?

Je veľmi dôležité, aby sme respirátor dokázali na tvár úplne pritlačiť. Váš respirátor by mal byť dostatočne veľký pre vašu tvár tak, aby okolo okraja neboli žiadne medzery a aby dostatočne priliehaľ. Pokiaľ respirátor nedokážete na tvár správne nasadiť, môžu okolo okrajov preniknúť vzduchom prenosné častice. Pokiaľ nedokážete respirátor správne nasadiť, mali by ste skúsiť iný model, ktorý bude dobre tesniť na vašej tvári. Respirátor by nemal byť príliš veľký, aby nám neprekážal v očiach a nebránil vo výhľade.

Pred vstupom do kontaminovaného prostredia je veľmi dôležité vždy dodržiavať návod na použitie a urobiť kontrolu tesnenia (či respirátor sedí). Nezabúdajme, že čím lepšie je tesnenie, tým viac vzduchu, ktorý vdychujeme prejde filtrom.

Vaša tvár by mala byť v oblasti, kde respirátor tesní na pokožke hladko oholená. Fúzy a strnisko môžu spôsobiť zlé tesnenie respirátoru.

Ako si mám respirátor nasadiť a skontrolovať, či dobré tesní?

Každý certifikovaný respirátor obsahuje návod na používanie, v ktorom nájdete konkrétne postupy pre nasadenie daného respirátoru, kontrolu jeho nasadenia a tesnenia. Je veľmi dôležité, aby ste si pozorne prečítali a dodržiavali pokyny uvedené v návode a to pri každom nasadení respirátoru spoločne s kontrolou tesnenia.

Môžeme respirátor umývať, prať?

Nie. Za žiadnych okolností sa nepokúšame filtračné tvarové (časticové) respirátory umývať ani prať.

Môžeme respirátor opakovanie používať?

Po každom používaní respirátora proti aerosólu by mal byť tento respirátor vždy riadne zlikvidovaný v súlade s miestnymi predpismi pre nakladanie s nebezpečným odpadom. Na respirátor sa zachytávajú vírusy, baktérie a pod., preto po každom použití a následnej manipulácii alebo skladovaní vzniká riziko ďalšieho prenosu nákazy.

Existuje časové obmedzenie pre nosenie respirátora?

Pre nosenie respirátora nie je žiadne časové obmedzenie. Respirátor môžeme používať dovtedy, kým nie je špinavý, poškodený alebo pokiaľ sa nám ťažko nedýcha. Aby bol respirátor účinný, musí sa nosiť správne a po celú dobu nebezpečenstva. Ľudia používajúci respirátor sa budú musieť z akéhokoľvek dôvodu, vrátane jedla a pitia, presunúť do oblasti s bezpečným ovzduším, aby si mohli respirátor odložiť. Užívatelia by sa mali riadiť pokynmi zdravotných orgánov, ktoré obvykle zdôrazňujú dôležitosť vyhýbaniu sa dlhodobému vystavovaniu nebezpečnému ovzdušiu.

Môžeme respirátor požičať niekomu ďalšiemu?

Nie. Jednorazové respirátory by nemali používať viacerí ľudia z hygienických dôvodov.

Ako máme respirátor skladovať?

Respirátory je dôležité skladovať podľa určených nariadení, aby sme zaistili ich dobrý stav a tým aj správne fungovanie.

Pred používaním je nutné respirátory skladovať:

 • v uzatvorenom vrecku, napr. v pôvodnom balení
 • v bezpečnom prostredí
 • mimo priameho slnečného žiarenia
 • v klimatizovanom priestore s vlhkosťou a teplotou uvedenom na obale. To znamená, že by malí byť skladované vo vnútri, vo svojom pôvodnom obale a v úložnom priestore, kde sa nemôžu poškodiť

Majú respirátory určenú dobu životností?

Áno. Respirátory majú stanovenú dobu životnosti. Táto informácia a pokyny pre uskladňovanie sú uvedené na obale. Doba životnosti a pokyny pre skladovanie sú na obale zobrazené napr. :EXP: alebo – spotrebujte - do či anglicky – Use by – prípadne Use before. Spôsob informácie závisí od modelu respirátora.

Mal by byť respirátor zlikvidovaný pokiaľ prekročil dobu životností?

Neodporúčame používať respirátor po dobe životnosti.

Pohodlie

Hľadám pohodlný respirátor – čo mám vedieť?

Mnoho modelov respirátorov zahrňuje viacero komfortných funkcií, ako sú vdychové ventily, penová výstuž v oblasti nosu a varianty pre rôzne veľkosti tváre. Je potrebné sa u predajcu o týchto funkciách informovať.

Estetika

Hľadám štýlový respirátor – čo by som mal vedieť?

Je dôležité si uvedomiť, že veľa výrobkov, ktoré sú uvedené na trhu ako módne, k dispozícii sú v rôznych jasných farbách a vzoroch nie sú certifikované a ani schválené štátnymi orgánmi a nemusia poskytovať účinnú ochranu. Skontrolujte, či je produkt, ktorý sa chystáte použiť certifikovaný ako respirátor. Certifikované respirátory obsahujú filtračný materiál schopný zachytiť častice a sú koncipované tak, aby na tvári tesnili bez akýchkoľvek medzier. Existuje veľa rôznych typov prevedenia FFP, vrátanie tých v tvare košíka, plisovaných, dvojpanelových a trojpanelových skladacích, ako i veľa verzií s ventilmi či bez nich.