Riziká pri práci a ako ich posudzovať
Každá práca vystavuje zamestancov inému riziku a preto je kľúčové dané riziká poznať, správne ich posúdiť a zvoliť najvhodnejší pracovný odev.

1. Čo je riziko?

Riziko je čokoľvek, čo môže potenciálne spôsobiť újmu, poškodenie. Nebezpečenstvo môže pôsobiť na ľudí, majetok, procesy alebo spôsobiť úraz, ochorenie, straty vo výrobe, poškodenie strojov, atď. Riziko pri práci je vyjadrením pravdepodobnosti a závažnosti zranenia alebo ochorenia pôsobením nebezpečenstva.

2. Prečo mám posudzovať riziká?

Hlavným cieľom posudzovania rizík pri práci je ochrana zdravia a zabezpečenie bezpečnosti zamestnancov. Posudzovanie rizík pomáha minimalizovať možné poškodenie zamestnancov alebo životného prostredia zavineného pracovnou činnosťou. Pomáha tiež udržať konkurencieschopnosť a efektívny výkon vášho podnikania. Podľa zákona o BOZP majú všetci zamestnanci právo aktívne sa podieľať na pravidelnom posudzovaní rizík pri práci.

3. Ako mám posudzovať riziká?


Riziká na pracovisku sa môžu posudzovať podľa týchto krokov: identifikovanie nebezpečenstiev a ohrození, posúdenie rizík vyplývajúcich z ohrozenia, plánovanie postupu na odstránenie alebo obmedzenie rizík a dokumentovanie posudzovania rizík.

4. Aké informácie mám zbierať?

Aby ste mohli posudzovať riziká pri práci, potrebujete vedieť nasledovné informácie: lokalizáciu pracoviska a vykonávanej práce, kto tam pracuje: venujte osobitú pozornosť tým, na ktorých nebezpečenstvo môže pôsobiť nepriaznivejšie ako na iných, napr. tehotné ženy, mladí zamestnanci, alebo zamestnanci so zdravotným postihnutím. Pamätajte tiež na zamestnancov so skráteným úväzkom, dodávateľov, návštevníkov a zamestnancov pracujúcich mimo závodu (vrátane vodičov, tých čo navštevujú zákazníkov, klientov apod.), používané pracovné zariadenia, materiály a činnosti, vykonávané pracovné úlohy, ohrozenia, ktoré už boli identifikované a ich zdroje, možné následky existujúcich ohrození, použité ochranné opatrenia, úrazy, choroby z povolania a iné prípady ochorenia, ktoré boli zaznamenané, právne a iné požiadavky vzťahujúce sa na pracovisko.

5. Ako mám získať tieto informácie?

Informácie môžete získať z nasledovných zdrojov: technické údaje zariadení, materiálov a látok, ktoré sa používajú na pracovisku, technologické postupy a pracovné manuály, výsledky meraní škodlivých alebo nebezpečných a obťažujúcich faktorov na pracovisku, záznamy z pracovných úrazov a chorôb z povolania, špecifikácie vlastností chemických látok, právne predpisy a technické normy, odborná a technická literatúra. Informácie môžete získať aj pozorovaním pracovného prostredia, pozorovaním vykonávanej práce na pracovisku, pozorovaním vykonávanej práce mimo pracoviska, pohovormi so zamestnancami, pozorovaním vonkajších faktorov, ktoré môžu mať vplyv na pracovisko (napr. výkon práce tretej strany, podmienky počasia a podobne).

6. Ako mám identifikovať nebezpečenstvá, ohrozenia?

Na identifikáciu nebezpečenstiev a ohrození na pracovisku si na pomoc prizvite odborného poradcu na BOZP.

7. Ako môžem posudzovať riziká vyplývajúce z nebezpečenstiev?

Rozhodnite, či je riziko malé, stredné, alebo veľké, pritom berte do úvahy pravdepodobnosť a závažnosť poškodenia, ktoré dané nebezpečenstvo môže spôsobiť. Na rozhodovanie použite nasledujúcu tabuľku:

Vysoko nepravdepodobné: nemalo by sa udiať počas celej pracovnej kariéry zamestnanca, pravdepodobné nebezpečenstvo: môže sa udiať iba zriedka počas celej pracovnej kariéry zamestnanca, vysoko pravdepodobné: môže sa udiať často počas pracovnej kariéry zamestnanca, mierne poškodenie: úrazy, alebo ochorenia, ktoré nespôsobili dlhotrvajúce ťažkosti (ako napr. drobné poranenia, podráždenie oka, bolesti hlavy a pod.), stredné poškodenie: úrazy, alebo ochorenia spôsobujúce mierne, ale dlhšie trvajúce alebo opätovne opakované ťažkosti (ako napr. vážnejšie rany, jednoduché zlomeniny, popáleniny 2. stupňa na obmedzenom povrchu tela, kožné alergie a pod.), extrémne poškodenie: úrazy, alebo ochorenia spôsobujúce vážne a permanentné ťažkosti a/alebo smrť (ako napr. amputácie, závažné a viacnásobné zlomeniny vedúce k postihnutiu, rakovina, popáleniny 2. a 3. stupňa na veľkej časti povrchu tela a pod.)

8. Ako mám plánovať postup na odstránenie, obmedzenie rizík vyplývajúcich z nebezpečenstiev?

Ak je riziko veľké a hodnotené ako neakceptovateľné, opatrenia na zníženie rizika musia byť vykonané ihneď. Ak je stredné riziko a je posúdené ako akceptovateľné, je doporučené naplánovať opatrenia na zníženie úrovne rizika. Ak je riziko malé a je posúdené ako akceptovateľné, je potrebné uistiť sa, že aj naďalej zostane na takej istej nízkej úrovni. Pri prijímaní preventívnych a ochranných opatrení má byť uplatnené nasledovné poradie priorít: odstránenie nebezpečenstva/rizika, minimalizovanie nebezpečenstva/rizika použitím organizačných opatrení, minimalizovanie nebezpečenstva/rizika použitím opatrení kolektívneho zabezpečenia, znížiť riziko použitím zodpovedajúcich osobných ochranných pracovných prostriedkov.