Ochrana dýchania v štyroch krokoch - opakovane použiteľné masky
Výber správnej masky a typu filtra závisí od vášho konkrétneho pracovného prostredia a od individuálnych požiadaviek.

4-kroková metóda

1. Identifikácia rizík

Upozornenie: Táto tabuľka uvádza len základné informácie. Nemala by slúžiť ako jediný zdroj pri výbere masky. Podrobnosti o výkone a obmedzeniach sú uvedené na obale masky a v používateľskej príručke. Pred použitím akejkoľvek masky si používateľ musí prečítať návod na použitie daného výrobku a musí mu porozumieť.

2. Vyhodnotenie rizika

Nominálny ochranný faktor (NPF) pre opakovane použiteľné polomasky a celotvárové masky.

3. Ako si vybrať filter?

  • Posúdenie rizika - Vyskytujú sa v danom prostredí iba častice alebo aj plyny a výpary?
  • Typ masky - Ide o celotvárovú masku alebo polomasku?
  • Znečisťujúca látka - Aké množstvo znečisťujúcej látky sa vo vzduchu vyskytuje?
  • Kompatibilita - Aké ďalšie osobné ochranné pracovné prostriedky sú potrebné, napr. zváračská kukla?
  • Pohodlie a praktickosť - Úroveň ochrany filtra, hmotnosť, vyváženosť, zorné pole, kompatibilita s ďalším vybavením, ako sú napríklad tvárové štíty.
  • Prostredie - Bude filter zanášaný prachom?

Farebé označenie na filtroch
Biela – Ochrana proti časticiam
Hnedá – Ochrana proti organickým výparom
Sivá – Ochrana proti anorganickým výparom
Žltá – Ochrana proti kyslým plynom
Zelená – Čpavok a jeho deriváty

4. Nacvičte si správne nasadenie a použitie

Na zaistenie efektívnej ochrany sa uistite, že viete, ako používať a udržiavať svoje vybavenie na ochranu dýchacích ciest. Nasaďte si masku cez ústa a nos, ale spodné remienky nechajte uvoľnené. Pretiahnite horný remienok cez hlavu s fixáciou umiestnenou na temene hlavy.

Uchopte remienky, umiestnite ich za krk a pripevnite ich hákmi do seba.

Potiahnutím za konce upravte napätie remienka, kým nebude maska správne nasadená. Nastavením pracky na hornom a dolnom remienku vyrovnajte napätie remienka. Remienky príliš neuťahujte.

Pri každom nasadení opakovane použiteľnej celotvárovej masky alebo polomasky skontrolujte tesnenie.

Kontrola tesnenia pretlakom
Rukou zakryte otvor v kryte výdychového ventilu. Buďte opatrný, aby ste nezmenili polohu masky. Zľahka vydýchnite. Ak sa maska mierne vyduje, ale nedôjde k žiadnemu úniku vzduchu medzi tvárou a maskou, utesnenie masky je správne.

Ak dôjde k úniku vzduchu, upravte polohu masky na tvári a/alebo upravte napätie remienkov, aby ste úniku zabránili. Ak sa vám správne nasadenie nepodarí, nevstupujte do kontaminovaného priestoru. Obráťte sa na svojho nadriadeného. Pred výdajom akejkoľvek masky na účely používania v kontaminovanom priestore musí byť vykonaná kvalitatívna alebo kvantitatívna skúška správneho nasadenia. Správne nasadenie skontrolujte pretlakom a/ alebo podtlakom po každom nasadení masky.