Pracovné rukavice: Čo znamenajú ich symboly a aké bezpečnostné normy musia spĺňať?
Naše ruky a prsty sú našimi najdôležitejšími nástrojmi, ale kladiete pri práci dostatočný dôraz na ich správnu ochranu? Pri mnohých pracovných úlohách sú ruky vystavené značnému riziku poranenia. Väčšina zranení rúk pochádza z rezných rán a odrenín. Preto je pri niektorých povolaniach nevyhnutné chrániť svoje ruky. V našom článku sa dočítate, ako si vybrať tie správne rukavice podľa ich značenia tak, aby ste si váš pracovný nástroj – vaše ruky, zbytočne pri práci nezranili.

Správny výber ochranných pracovných rukavíc

Je dôležité, aby ste zvážili akú pracovnú úlohu budete vykonávať a vybrali si správne pracovné rukavice, ktoré vás ochránia pred špecifickými rizikami danej úlohy.

Pracovné rukavice sa vyrábajú pod rôznymi ochrannými normami v závislosti od ich špecifickej ochrannej úlohy. Je dôležité, aby ste sa uistili, že nosíte tie správne rukavice.

Symboly na pracovných rukaviciach:

Symboly na pracovných rukaviciach

Zdroj: Ľubica.sk

Označenie CE

Označenie CE je presadzované Európskym spoločenstvom, aby sa zabezpečilo, že všetky prostriedky OOP dosahujú určitú úroveň bezpečnosti a sú efektívne testované v celom odvetví. 

Akonáhle je toto označenie umiestnené na produkte, výrobca prehlasuje, že je v súlade so všetkými zákonmi, ktoré idú ruka v ruke s označením CE. Zabezpečuje, že budete vždy chránení, pretože tieto rukavice budú schválené na predaj v celom EHP (Európsky hospodársky priestor). S týmito prísnymi predpismi môžete nakupovať s istotou, že rukavice s označením CE ochránia vaše ruky. 

Značka CE existuje v troch kategóriách:

• Kategória CE I

Ide o kategóriu vhodnú pre minimálne riziká: pre prostredia, kde je možné identifikovať nebezpečenstvá skôr, ako sa riziko prejaví. Bežne sa nosia ako všeobecne použiteľné rukavice na účely čistenia alebo ochrany pred teplotami, ktoré nepresahujú 50 °C alebo viac. Do kategórie CE I patria napríklad celokožené alebo kombinované rukavice.

• Kategória CE II

Stredné riziká, ktoré možno predvídať. Rukavice označené touto kategóriou budú testované na vlastnosti, ako je odolnosť proti prepichnutiu a oderu. Do kategórie CE II patria napríklad špeciálne rukavice proti prepichnutiu alebo rukavice proti porezaniu.

• Kategória CE III

Tieto rukavice majú komplexný dizajn pre vysoké úrovne alebo riziká vrátane zaobchádzania s nebezpečnými chemikáliami, ako sú napríklad vysoko žieravé kyseliny.

Rukavice musia spĺňať normy CE a výrobky kategórie II a III musia byť pred uvedením na trh získať certifikáciu od certifikované nezávislého notifikovaného orgánu. Majú sa nosiť, keď sú súčasťou úlohy, ktorú treba vykonať smrteľné alebo nezvratné riziká .Do kategórie CE III patria napríklad ochranné ESD rukavice, chemické rukavice či rukavice do vysokých teplôt.

ATG 56-426 MAXIDRY Pracovné rukavice

Normy a piktogramy bezpečnostných rukavíc

Pri výbere rukavíc podľa noriem je dôležité brať do úvahy viacero parametrov, ktoré sú pri každej norme popísané a sú označené pod piktogramom normy číslom alebo písmenom.

Ak je jeden z týchto znakov nahradený „X“, znamená to, že test buď nebol vykonaný, alebo nie je použiteľný. Alebo ak je jeden z prvých štyroch znakov nahradený „0“, znamená to, že úroveň 1 nemožno dosiahnuť. Piktogram sa nezobrazí, ak rukavice nedosiahnu minimálne úroveň 1 alebo A aspoň v jednom teste.

Testovacie metódy poskytujú všetkým výrobcom osobných ochranných prostriedkov štandard na hodnotenie výrobkov, čo uľahčuje spotrebiteľovi nákup týchto položiek. Na určenie úrovne ochrany sa každá rukavica testuje v určenom teste, ktorým sa zistí, či je daná rukavica odolná voči danému riziku alebo nie.

Ak sú rukavice určené na ochranu pred špecifickými rizikami, budú graficky označené v súlade s nižšie uvedenými normami.

Norma EN 388:2016 + A1:2018

EN 388:2016 + A1:2018

Do tejto normy spadajú rukavice, ktoré chránia pred mechanickými rizikami. Ochrana pred mechanickými rizikami je označená piktogramom, pod ktorým má 5 až 6 výkonnostných úrovní, pričom každé číslo označuje, ako dobre rukavice chránili pred konkrétnym nebezpečenstvom v konkrétnom teste. 

Kategória A– Odolnosť proti oderu (stupeň ochrany 0-4)

Táto kategória udáva počet cyklov, ktoré boli potrebné na pretretie materiálu rukavíc brúsnym papierom, dokým sa materiál nepoškodil. Čím vyššia úroveň, tým je rukavica odolnejšia. Najlepšia odolnosť proti opotrebovaniu je úroveň 4.

Kategória B – Ochrana proti prerezaniu čepeľov (stupeň ochrany 0-5)

Táto kategória udáva počet cyklov, ktoré boli potrebné na prerezanie čepeľou vzorky rukavice pri ustálenej rýchlosti.

Kategória C – Odolnosť proti roztrhnutiu (stupeň ochrany 0-4)

Táto kategória udáva, aká sila bola potrebná na roztrhnutie trhliny prerezaného materiálu rukavíc.

Kategória D – Odolnosť proti prepichnutiu (stupeň ochrany 0-4)

Tento test ukazuje, akú veľkú silu bolo potrebné vynaložiť na vytvorenie otvoru v rukavici pomocou oceľového hrotu štandardnej veľkosti.

Kategória E – Odolnosť proti prerezaniu nožom (stupeň ochrany A-F)

Tento druhý test na ochranu proti prerezaniu je komplexnejším testom. Výsledok tohto testu je znázornený prvým písmenom, ktoré sa objaví pod symbolom. Písmená sa pohybujú od A po F, pričom F predstavuje najvyššiu úroveň ochrany.

Kategória F – Odolnosť proti nárazu

Tento test ukazuje ochranu proti nárazu. Používa sa na testovanie bezpečnostných rukavíc, aby sa určilo, či sú rukavice vhodné na ochranu pred nárazom. Rukavica ukazuje buď P za úspešné, alebo F za neúspešné. Ak rukavice neposkytujú tento typ ochrany, je im pridelené X, pretože neboli testované.

V našej ponuke nájdete pracovné rukavice, ktoré spĺňajú aj túto normu.

Norma EN 511: 2006

EN 511: 2006

Ochranné Rukavice spĺňajúcu túto normu sú rukavice, určené na ochranu pred chladom Táto norma meria, ako dobre rukavice odolávajú konvekčnému chladu a kontaktnému chladu. Okrem toho sa po 30 minútach testuje priepustnosť vody.

Úroveň A – Ochrana proti konvekčnému chladu (0-4).

Úroveň výkonu sa meria podľa toho, do akej miery tepelná izolácia rukavice chráni nositeľa pred konvekčným alebo priepustným chladom.

Úroveň B– Ochrana pred kontaktom s chladným predmetom (0-4).

Táto úroveň udáva výkon ochrany rukavice v prípade priameho kontaktu so studenými predmetmi.

Úroveň C– Ochrana proti vode (0 – nie je odolný voči vode; 1 – odolný voči vode).

Výkonnosť sa označuje 0 alebo 1, kde 0 znamená „prenikanie vody po 30 minútach“ a 1 znamená „žiadne prenikanie vody po 30 minútach.

V našej ponuke nájdete pracovné rukavice pod touto normou.

Norma EN 407: 2004

EN 407: 2004

Patria sem rukavice, ktoré chránia pred tepelnými rizikami. Bezpečnostné rukavice certifikované v súlade s touto normou chránia nositeľa napríklad pred kontaktným teplom, sálavým teplom a malým postriekaním roztaveným kovom.

Netýka sa to však konkrétneho použitia žiaruvzdorných rukavíc, ako sú hasičské alebo zváračské.

Tepelne odolné rukavice majú spĺňať nasledujúce vlastnosti v súlade s EN 407:

 • nízka horľavosť alebo šírenie plameňa,
 • nízky prenos tepla (ochranný účinok pred sálavým, konvekčným a kontaktným teplom),
 • odolnosť voči vysokej teplote.

V našej ponuke nájdete pracovné rukavice spĺňajúce normu EN 407: 2004.

Ochrana pred tepelným nebezpečenstvom sa delí na 6 typov odolnosti:

 • a - Horľavosť (0-4)
 • b - Kontaktné teplo (0-4)
 • c - Konvekčné teplo (0-4)
 • d - Sálavé teplo (0-4)
 • e - Malý rozstrek roztaveného kovu (0-4)
 • f - Veľký rozstrek roztaveného kovu (0-4)

Kontaktné teplo sa určuje v rozmedzí 100 – 500 °C pri ktorej používateľ necíti s nasadenými rukaviciam bolesť minimálne 15 sekúnd.

Úroveň ochrany

Kontaktná teplota

Medzný čas (sekundárny)

1

100 °C

≥15 s

2

250 °C

≥15 s

3

350 °C

≥15 s

4

500 °C

≥15 s

Norma EN 16523-1:2015

EN 16523-1:2015

Odolnosť proti prenikaniu chemikáliami. Táto norma špecifikuje skúšobný postup na stanovenie odolnosti materiálov ochranných rukavíc voči priepustnosti potenciálne nebezpečných neplynných chemikálií v podmienkach nepretržitého kontaktu. Priepustnosť je, keď chemikália prechádza cez materiál ochranných rukavíc na molekulárnej úrovni.

Rukavice sú klasifikované podľa doby prieniku chemikálie, ktorá prešla materiálom rukavíc. Delia sa na: Typ A, Typ B alebo Typ C.

Typ A (Vysoká úroveň ochrany)

– pre minimálne 6 uvedených chemikálií, penetrácia > 30 min

Typ B ( Stredná úroveň ochrany)

– pre minimálne 3 uvedené chemikálie doba prieniku > 30 min

Typ C ( Nízka úroveň ochrany)

 – pre aspoň 1 uvedenú chemikáliu, doba prípravy > 10 min

Táto norma uvádza 18 chemikálií. Piktogram "chemikáliám odolných" rukavíc musí byť doplnený kódovými písmenami testovaných chemikálií pre typ A a typ B. Rukavice typu C sú bez kódového písmena.

Zdroj: Ľubica.sk

V našej ponuke nájdete pracovné rukavice spĺňajúce normu EN 16523-1:2015.

Norma EN 374-5: 2016

EN 374-5: 2016

Ochrana pred mikroorganizmami. Rukavice s týmto piktogramom chránia pred baktériami a plesňami. Ak je piktogram sprevádzaný aj slovom „vírus“, je pridaná ochrana proti vírusom. Úrovne ochrany priradené rukaviciam sa pohybujú od 1 do 3, pričom 1 je najnižšia a 3 najvyššia (napr. rukavice s hodnotením ochrany 1 sú vodotesné, zatiaľ čo rukavice s hodnotením 2 a 3 poskytujú ochranu proti mikroorganizmom)

V našej ponuke nájdete pracovné rukavice spĺňajúce normu EN 374-5: 2016.

Norma EN 16350

EN 16350

Je jedinou platnou normou pre rukavice s elektrostatickými vlastnosťami. Rukavice testované podľa tohto štandardu môžu byť efektívne použité aj v oblastiach chránených ESD (EPA) ako rukavice na ochranu produktu. Norma EN 16350 špecifikuje, že všetky materiály obsiahnuté v rukavici musia mať vertikálny odpor nižší ako R < 1,0 x 108 Ω na použitie vo výbušnom prostredí, kde EN 1149 nemusí byť vždy vhodná.

V našej ponuke nájdete pracovné rukavice spĺňajúce normu EN 16350.

Norma ISO EN 10819

ISO EN 10819

Norma je určená na meranie prenosu vibrácií z vibrujúcej rukoväte – cez rukavicu – do dlane. Test sa vykonáva v tretinových oktávových frekvenčných pásmach so strednými frekvenciami 25Hz až 1250Hz. Treba však upozorniť, že antivibračné rukavice pod týmto označením môžu znížiť, no nie vylúčiť, zdravotné riziká spojené s vibráciami a nárazmi.

Pracovné rukavice môžu byť odolné voči viacerým rizikám, takže na rukaviciach môžete nájsť viacero piktogramov noriem. Môžete si tak nakombinovať tie správne rukavice na vašu prácu, ktoré vás ochránia pred vašimi pracovnými rizikami.

Ďalšie označenia, ktoré môžete nájsť na pracovných rukaviciach

 • Logo výrobcu
 • Názov rukavíc
 • Veľkosť rukavíc

Kód šarže

Kód šarže nám znázorňuje, kedy boli rukavice vyrobené, kým boli vyrobené a kde.

CE bezpečnosť potravín

Označenie v súlade s Európskou legislatívou, ktorá informuje, že rukavice môžu prísť do kontaktu s potravinami.

Európska legislatíva o materiáloch prichádzajúcich do styku s potravinami (smernica EC1935/2004) vyžaduje, aby tieto materiály žiadnym spôsobom neovplyvňovali kvalitu potravín alebo menili ich organoleptické vlastnosti, ako je farba, vôňa, textúra alebo chuť. Rukavice s týmto označením sú vhodné na prácu s potravinami.

Dátum výroby

Tento piktogram znázorňuje dátum výroby. Dátum môže byť rok, rok a mesiac alebo rok, mesiac, deň. Dátum sa umiestni vedľa symbolu. Dátum môže byť napríklad uvedený takto: 1996-06-12.

Dátum spotreby

Dátum ukončenia platnosti môže byť rok, rok a mesiac alebo rok, mesiac, deň. Dátum sa uvádza vedľa symbolu. Dátum môže byť napríklad uvedený takto: 1997-06-12.

Informačný štítok

Štítok, ktorý udáva, že k produktu je návod na použitie.

Euroázijská značka zhody

Je to osvedčenie o zhode colnej únie, ktoré potvrdzuje bezpečnosť a kvalitu tovaru. Je to povoľujúci dokument: umožňuje predaj výrobkov a zabezpečuje ich zhodu so stanovenými normami colnej únie. Certifikát sa vydáva na základe výsledkov laboratórnych skúšok a odborných hodnotení výrobkov.

Aliancia pre zdravie pokožky - dermatologickú akreditácia Skin Health Alliance (SHA)

Udeľuje ju nezávislý výbor medzinárodných dermatológov a vedcov – dáva spotrebiteľom a používateľom istotu a dôveru, že SW Safety Solutions berie svoj vedecký a klinický výskum vážne. Okrem toho ukazuje, že podpora zdravej pokožky má prvoradý význam. Posudzovanie akreditácie komisiou nielen dôkladne preverilo hotové výrobky, ale aj každú zložku, ktorá ich tvorí, čo ďalej dokazuje, že SW produkty poskytujú dôveryhodnú ochranu zvnútra aj zvonku.

Pracovné rukavice pod týmto značením máme v ponuke od výrobcu ATG.

Teraz, keď už poznáte symboly na pracovných rukaviciach a budete si podľa jednotlivých noriem vedieť vybrať tie správne, nezabúdajte brať dôraz na komfort.

Výrobcovia sa snažia na trh prinášať stále viac inovácií a v ponuke preto môžete nájsť aj  ochranné pracovné rukavice, ktoré prinášajú vysoký štandard pri práci.  Ochranné rukavice, ktoré nosíte celý deň by vám mali zachovať hmat, obratnosť a mali by byť priľnavé a priedušné.

Vyberte si z našej bohatej ponuky na Ľubica.sk nielen kvalitné, ale aj pohodlné pracovné kúsky, ktoré si rozhodne obľúbite.