Nepodceňte prácu vo výške: Dôležitosť OPP pre výškové práce
Pády z výšok patria medzi najčastejšie príčiny vážnych pracovných úrazov a úmrtí. Prečo je ochrana proti pádu dôležitá, aká vyhláška o nej hovorí a akými prostriedkami sa môžete chrániť pred pádom?

Prečo je ochrana proti pádu dôležitá?

Pády z výšok predstavujú veľké riziko a často končia fatálne. Práca vo výškach spadá podľa Zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia do kategórie III. tj. smrteľné riziko, alebo trvalé následky. Vzdialenosť voľného pádu nemusí byť dlhá na to aby ste si ublížili, aj relatívne krátky pád môže viesť k vážnym zraneniam.

Ochrana proti pádu je najúčinnejší spôsob, ako eliminovať riziká zranení pri práci vo výškach. Prevencia úrazov by mala byť prioritou číslo jedna rovnako pre zamestnávateľov aj pre zamestnancov pracujúcich vo vysoko rizikových prostrediach, napríklad vo výškach.

Investícia do špeciálneho vybavenia na ochranu pred pádom, pravidelného testovania zhody, ako aj súvisiaceho školenia personálu môžu zabrániť nehodám s potenciálne smrteľnými alebo život ohrozujúcim zraneniam.

O čom hovorí vyhláška č. 147/2013 Z.z.?

Vyhláška č. 147/2013 Z.z. ustanovuje podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.

V tejto vyhláške nájdete definíciu práce vo výške:

Za prácu vo výškach sa považuje práca v akejkoľvek výške alebo hĺbke. Pri práci vo výške od 1,5 m musí zamestnávateľ zaistiť ochranu zamestnancov proti pádu z výšky.

V prílohe č. 6 tejto vyhlášky nájdete podrobnosti týkajúce sa zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výške a nad voľnou hĺbkou.

Ochranu proti pádu zaisťuje zamestnávateľ prednostne pomocou prostriedkov kolektívnej ochrany, pokiaľ nie je možná zaisťuje sa osobná ochrana.

Kolektívne zabezpečenie ochrany proti pádu

Kolektívne zabezpečenie je definované ako ochranné a záchytné konštrukcie, napríklad zábradlie, ochranné ohradenie, lešenie, poklop, záchytné ohradenie, záchytné lešenie alebo záchytná sieť.

Kolektívne zabezpečenie musí byť dostatočne pevné a odolné proti vonkajším silám a nepriaznivým vplyvom a upevnené tak, aby bezpečne unieslo predpokladané namáhanie. Jeho únosnosť sa musí preukázať statickým výpočtom alebo iným spôsobom.

Osobné zabezpečenie ochrany proti pádu

Osobné ochranné pracovné prostriedky proti pádu sa podľa účelu a spôsobu použitia pri stavebných prácach rozdeľujú na pracovné polohovacie systémy a systémy zachytenia pádu.

Pracovné polohovacie systémy sú tvorené najmenej miestom ukotvenia, spojovacími prostriedkami a bezpečnostným pásom. Systémy zachytenia pádu sú tvorené najmenej miestom ukotvenia, spojovacími prostriedkami, zariadením na tlmenie pádu a celotelovým bezpečnostným postrojom.

práca vo výškach

Osobné ochranné pracovné prostriedky proti pádu

Osobné ochranné prostriedky proti pádu musí používať každý, kto pracuje v oblasti s rizikom pádu, napr. pokrývači, odborníci na výškovú záchranu, lešenári alebo ľudia, ktorí pracujú v odvetví priemyselného lezenia. Používajú sa, keď nie je možné použiť kolektívne zabezpečenie.

Medzi osobné ochranné prostriedky proti pádu patria systémy na zachytávanie pádu, polohovacie systémy, závesné systémy a záchranné systémy.

Systémy na zachytenie pádu

Systémy na zachytenie pádu je názov pre skupinu zariadení, komponentov a systémov používaných na zastavenie pádu z výšky. Tieto systémy možno použiť na ochranu pracovníkov, ktorí pracujú vo výškach. Systémy na zachytenie pádu by mali:

  • udržiavať čo najkratšiu vzdialenosť voľného pádu,
  • minimalizovať pád pracovníka,
  • chrániť pracovníka pred nárazmi do iných povrchov pri páde.

Systémy na zachytenie pádu sú zložené najmenej z troch časti:

 - Postroj

 - Zariadenie na zachytenie pádu

 - Kotviace body

●       Postroje proti pádu z výšky

Bezpečnostné postroje sú najdôležitejšou súčasťou vybavenia pre akúkoľvek prácu vo výškach. Ide o systém zábran, ktoré bránia nositeľovi spadnúť z výšky. Celotelový bezpečnostný postroj pozostáva z prepojených ramenných a nožných popruhov s telovým pásom alebo bez neho.

Postroj je navrhnutý tak, aby rozložil sily po tele do tých oblastí, ktoré dokážu absorbovať náraz bez výrazných zranení. Nastavujú sa kombináciou medzi stacionárnym a nestacionárnym objektom. Postroj teda umožňuje užívateľovi pripevniť sa k nehybnému predmetu, čím zaisťuje, že v prípade pádu nenarazí na zem.

Ako už bolo spomínané, pád z výšky je jednou z najčastejších príčin zranenia na pracovisku, preto je veľmi dôležité, aby ste si pri práci vo výškach zvolili vhodný postroj. Nielenže zlepšuje ochranu nositeľa, ale umožňuje mu aj používať ruky.

bezpečnostný postroj

●       Zariadenie na zachytenie pádu

Zachytávač pádu je pripojený k bezpečnostnému postroju a k stacionárnemu objektu pomocou dvoch alebo viacerých záchytných bodov. Zariadenia na zachytenie pádu alebo tlmiče pádu sú systémy používané na zastavenie padajúceho pracovníka v prípade pádu z výšky. Tie sa vyžadujú vždy, keď existuje riziko pádu pracovníka z vyvýšenej polohy, alebo vždy, keď sa činnosť vykonáva vo výške 1,5 metre a viac.

Ich úlohou je zastaviť pád a zároveň obmedziť silu nárazu, ktorú zažíva používateľ. Systém zachytenia pádu má zvyčajne absorbér energie. Je navrhnutý tak, aby obmedzil silu nárazu na vopred definovanú maximálnu dĺžku pádu za podmienok špecifikovaných v návode na použitie. Popruhové lano nemá schopnosť absorbovať energiu, preto ho nemožno použiť na zastavenie pádu.

zachytávač pádu

Zariadenia na zachytenie pádu sa rozdeľujú na:

●       Tlmič pádu s postupným tlmením pádu

Tieto tlmiče pádu sa používajú pri krátkodobých výškových prácach, napríklad sú veľmi dobré pre istenie pri výstupe po rebríku. Vyrábajú sa buď z elastického pásu, zo spleteného lana alebo z textilného popruhu. Na oboch koncoch sú ukončené hákmi alebo sponami so svorkami. Prostredníctvom háku na tlmiči pádu sa pracovník uchytí o stacionárny objekt a sponu si uchytí o postroj.

●       Pohyblivý tlmič pádu

Vertikálne záchranné laná sa používajú hlavne na rebríkoch vysokých stožiarov a tiež pri vstupe do stiesnených priestorov. Svorka na koľajnici umožňuje voľný pohyb v rôznych smeroch a zabezpečuje väčší okruh pohybu ako tlmič pádu s postupným tlmením pádu.

●       Samonavíjací tlmič pádu

Samonavíjací tlmič pádu, určený na zachytenie pádu tvorí vysoko odolné puzdro, ktoré obsahuje navijak, na ktorom je navinuté lano z ocele s tlmičom pádu alebo textilný popruh s tlmičom pádu. Lano alebo popruh sa automaticky zasunie, takže je napnuté a neprekáža pracovníkom, keď sa pohybujú.

Môže sa vysunúť pri bežnom pohybe chôdze, ale obsahuje mechanizmus na detekciu použitia sily (napríklad pri páde) a zabrzdenie. Dizajn je navrhnutý tak, aby poskytoval rovnováhu medzi voľnosťou pohybu, bezpečnosťou a pohodlím automaticky riadeného uvoľnenia.

Kotviace body    

Ak vaši zamestnanci musia často pracovať vo výškach, môžete sa rozhodnúť pre kotviace body. To im umožní pracovať v okruhu okolo kotviaceho bodu, kde môže byť ku kotviacemu bodu pripojená iba jedna osoba.

Tieto kotviace body sú upevnené na rovných, zvislých alebo naklonených plochách. Môžete ich upevniť do drevených, betónových alebo kovových konštrukcií. Väčšinu kotiev je možné pripevniť na všetky typy striech, ale niektoré sú vhodnejšie pre betónové alebo kovové strechy.

kotviace prvky

Vyberte si ochranné pracovné pomôcky proti pádu

V našej ponuke na Ľubica.sk nájdete kvalitné a komfortné vybavenie pre OPP na výškové práce. Veľmi častou kombináciou, ktorú odporúčame sú zostavy na výškové práce, ktoré pozostávajú z celotelového postroja, ktorý má súčasne aj zariadenie na zachytenie pádu alebo samonavíjacie zariadenie. Vyberte si z našej ponuky a zabráňte nešťastným nehodám pri práci vo výške.