Teplota na pracovisku: Aké sú štandardy a čo musí zabezpečiť zamestnávateľ?
V súčasnosti čoraz častejšie počúvame o energetickej kríze, ktorá donúti mnohých zamestnávateľov šetriť energiou. V dôsledku tejto skutočnosti však môže byť vnútorná teplota na pracovisku nízka. Čo hovorí BOZP o optimálnych teplotách na pracovisku, a aké normy by mal zamestnávateľ svojim zamestnancom zabezpečiť?

Povinnosti zamestnávateľa zabezpečiť optimálnu teplotu

Podľa zákonníka práce sú zamestnávatelia povinní robiť opatrenia v záujme ochrany života a zdravia zamestnancov pri práci a zodpovedajú podľa tohto zákona za škody spôsobené zamestnancom pracovným úrazom alebo chorobou z povolania. Zamestnávateľ by mal preto zabezpečiť, aby teplota a podmienky pracovného prostredia neovplyvňovali zdravie a bezpečnosť zamestnancov a limitovali tak možné riziká pri práci.

Aká má byť optimálna vnútorná teplota na pracovisku?

Optimálna vnútorná teplota na pracovisku je dôležitá pri produktivite pracovníkov. Rozdiel len niekoľkých stupňov môže mať významný vplyv na to, ako sú zamestnanci sústredení a teda dramaticky ovplyvňuje ich výkonnosť a sťažuje im dokončenie základných úloh. Najlepšie je zabezpečiť takú teplotu, aby boli vaši zamestnanci spokojní. Takto im s najväčšou pravdepodobnosťou pôjde práca od ruky a budú podávať lepšie výkony.

Teplota na pracovisku podľa vyhlášky

Podľa vyhlášky č. 99/2016 Z. z. Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, optimálna teplota na pracovisku je v priemere 23 °C, no líšiť sa môže aj podľa toho, či je teplé alebo chladné obdobie a podľa triedy do akej vaše zamestnanie patrí. Triedy sa rozdeľujú na základe energetického výdaja pri práci počas bežnej 8 hodinovej pracovnej zmeny.

regulácia teploty

Do akej triedy patrí vaše zamestnanie?

Trieda 1

Do tejto triedy sa podľa vyhlášky zaraďujú najmä sedavé zamestnanie, alebo ľahká manuálna práca, ktoré si vyžadujú minimálny energetický výdaj. Táto trieda sa rozdeľuje na podtriedy 1a, 1b a 1c. Pre každú podtriedu platí iná optimálna teplota:

  • 1a

Ide o triedu s najnižším energetickým výdajom. Zaraďuje sa sem ľahká administratívna práca, teda písanie, práca na počítači, kreslenie, účtovníctvo, kancelárska práca. Pri tejto práci je optimálna teplota na pracovisku v teplom období medzi 23 až 27 °C. Minimálna teplota je 20 °C a maximálna je 28 °C. V chladnom období je optimálna teplota medzi 20 až 24 °C, kedy minimálna teplota môže byť 20 °C a maximálna 26°C.

  • 1b

Tu patrí práca vykonávaná v sede (jednoduché šitie, laboratórna práca), alebo práca paží a ramien (malé pracovné nástroje, kontrolná činnosť, zostavovanie alebo triedenie ľahkých predmetov), či práca paží a nôh (riadenie vozidla za bežných podmienok, ovládanie pedálov). Pri tomto type práce je optimálna teplota v teplom období medzi 22 – 25 °C. Minimálna teplota na pracovisku je 19 °C a maximálna je 27 °C. V chladnom období sa optimálna teplota pohybuje medzi 18-21 °C, kedy minimálna teplota môže byť 18° C a maximálna 24 °C.

  • 1c

Zaraďuje sa tu práca v stoji, ako napríklad: vŕtanie alebo frézovanie drobných súčiastok, navíjanie cievok, rezanie závitov malých armatúr, obrábanie s nízko výkonovými nástrojmi, občasná chôdza (rýchlosť do 2,5 km/h). Pri týchto činnostiach je optimálna teplota v teplom období medzi 20- 24 °C. Minimálna teplota na pracovisku je 17 °C a maximálna je 26 °C. V chladnom období je optimálna teplota medzi 15 - 20°C, kedy minimálna teplota na pracovisku je 15°C a maximálna je 22 °C.

Trieda 2

Do tejto triedy sa podľa vyhlášky zaraďujú zamestnania, ktoré si vyžadujú už väčšiu fyzickú námahu. Patria sem napríklad šoféri nákladných áut, traktorov, alebo stavebných strojov. Zaraďujú sa sem aj ľahké stavebné práce, ako maľovanie, omietanie a pod. Optimálna teplota pri týchto zamestnaniach je v teplom období okolo 18- 21 °C, kedy minimálna je v priemere 13 °C a maximálna 25°C. V chladnom období sa táto optimálna teplota pohybuje medzi 12-18 °C, minimálna teplota by mala byť aspoň 12 °C a maximálna 20 °C.

Trieda 3

Sem sa zaraďujú stavebné práce, ktoré sú ťažšieho charakteru, ako napríklad nosenie ťažkého materiálu, práca s lopatou, práca s ťažkým kladivom, pílenie, hobľovanie alebo opracovávanie tvrdého dreva, tlačenie alebo ťahanie ťažko naložených vozíkov/fúrikov, otĺkanie odliatkov či kladenie betónových panelov. Optimálna teplota sa v tejto triede nestanovuje, no minimálna teplota nesmie byť menej ako 10 °C.

Trieda 4

Do tejto triedy patria zamestnania s intenzívnymi činnosťami v rýchlom až maximálnom tempe, teda zamestnania ktoré vyžadujú vysoký energetický výdaj. Zaraďuje sa sem: práca so sekerou, intenzívna práca s lopatou alebo kopanie, stúpanie po schodoch, na rampu alebo po rebríku, rýchla chôdza malými krokmi, chôdza rýchlosťou väčšou ako 7 km/h). V tejto triede tak isto nie je stanovená optimálna teplota, ale teplota nesmie klesnúť pod 10°C.

praca v lese

Čo ak je vnútorná teplota na pracovisku nižšia ako minimálna teplota?

Záťaž chladom a opatrenia na pracovisku

Zamestnanec je vystavený záťaži chladom v tom prípade, ak vykonáva dlhodobú prácu na vnútornom pracovisku, kde je operatívna teplota nižšia ako minimálna teplota určená pre daný druh práce a to z technologického hľadiska.

Minimálna teplota na pracovisku v chladnom období

Ak na vnútornom pracovisku klesne teplota pod 10 °C, zamestnávateľ je povinný poskytnúť svojim zamestnancom ochranný odev s tepelnoizolačnými vlastnosťamipracovnú obuv, ktorá má chrániť pred chladom, a ktorá má zabezpečiť tepelne neutrálne podmienky pre organizmus. Ak pri dlhodobej práci vykonávanej pri menej ako 10 °C  nebude postačovať tepelnoizolačný odev a obuv, zamestnávateľ je povinný zabezpečiť ohrievanie a musí zamestnancom umožniť bezpečnostnú prestávku v ohrievarni. Ďalej je stanovené, že ak teplota na vnútornom pracovisku je 4 °C alebo menej, zamestnávateľ musí zamestnancom poskytnúť ochranné rukavice proti chladu. Ak zamestnanec pracuje v priestore s teplotou pod 4 °C dlhšie ako dve hodiny, má právo na bezpečnostné prestávky v ohrievarni, ktorú je zamestnávateľ povinný zabezpečiť.

Pitný režim na pracovisku

Ak je zamestnanec vystavený záťaži chladom, je nutné, aby dodržiaval pitný režim: dopĺňal si tekutiny pitím teplých nápojov, ktoré udržia teplotu organizmu. Dodržiavanie pitného režimu prostredníctvom teplých nápojov v chladnom prostredí dopĺňa stratu tepla v organizme.

Zamestnávateľ je povinný na svoje náklady zabezpečiť pitný režim vtedy, ak vnútorná operatívna  teplota na pracovisku z technologických dôvodov je 4 °C alebo menej. Zabezpečiť by mal najmenej pol litra teplého nápoja počas pracovnej zmeny.

pitný režim zamestnávateľ

Buďte pripravení a nižšia teplota na pracovisku vás neprekvapí

Každý zamestnávateľ by si mal uvedomiť, že zdravie a bezpečnosť zamestnancov pri práci je na prvom mieste a preto by nemal podceňovať teplotu na pracovisku.

Sú aj iné spôsoby šetrenia, ako priame znižovanie teploty na pracovisku. Jedným z príkladov môže byť používanie programovateľného termostatu, ktorý umožňuje monitorovanie teploty v miestnosti a obsluhuje tepelný zdroj. Ďalšou možnosťou je vypínanie spotrebičov vtedy, keď sa nepoužívajú.

No ak sa predsalen váš zamestnávateľ rozhodol šetriť energiou a teplota na pracovisku klesla, odporúčame vám pozrieť si našu ponuku pracovných zimných zateplených odevov. V našej ponuke na Ľubica.sk takisto nájdete aj zateplenú pracovnú obuvNepodceňujte svoje zdravie a zabezpečte si teplépohodlné pracovné oblečenie, ktoré vás určite nesklame.

Zdroj: Vyhlášky č. 99/2016 Z. z.